Maharana Pratap Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, India
A:
B: Maharana Pratap Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, India

See on Google Maps